ផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់មិត្តភក្តិ
: 9
: 73
: 314
: 1,332
: 1,921
: 89,161
: 76,923
: 1,018,244
ប្រជាកសិករដាំដំណាំស្វាយជាច្រើននៅតាមតំបន់ទន្លេមេគង្គដូចជា៖ ឌុងថាប តៀនយ៉ាន ហូវយ៉ាន អានយ៉ាន...
សព្វថ្ងៃនេះប្រជាកសិករភាគច្រើនបានប្រើប្រភេទថ្នាំបញ្ជាស្វាយចេញផ្កាខុស រដូវមានសារធាតុ
Paclobutrazolនិងប្រភេទជីបាញ់ស្លឹកមានផូស្វ័រនិងប៉ូតាស្យូមយ៉ាងច្រើនដើម្បី បញ្ជាស្វាយចេញផ្កាខុសរដូវ
គោលបំណងសំខាន់គឺដើម្បីលក់បានតម្លៃខ្ពស់នឹងបង្កើនប្រាក់ចំណេញ។