ផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់មិត្តភក្តិ
: 3
: 224
: 223
: 447
: 1,787
: 78,510
: 80,284
: 965,274

ប៊ុយ​ ទីល 10WP

ប៊ុយ​ ទីល 10WP
តម្លៃ: ឯកតា0

ដំណាំ ប្រភេទដង្កូវ បរិមាណ
ស្រូវ មមាចត្នោត,មមាចខៀវ,
មមាចខ្នងស,មមាច
០,៨‑១,០គក្រ./ហត
លាយ៣០‑៤០ក្រ./ធុង១៦លីត្រ
បន្លែគ្រប់ប្រភេទ.ថ្នាំជក់ មមាចខៀវ,ស្រឹង,ចៃ
កាហេ្វ,ស្វាយចន្ទី ចៃ,មមាច ១,០‑២,០គក្រ./ហត.
លាយ៤០‑៥០ក្រ./ធុង១៦លីត្រ
បាញ់ជោគដើម
ដំណាំហូបផ្លែ ចៃ,មមាចត្រដាងស្លាប
ម្រេច,តែ,កម្បស មមាច,មម៉ុង
ចំណាំៈ
ដើម្បីកំចាត់មមាចត្នោតបានល្អត្រូវបាញ់យ៉ាងប្រយត្ន័ក្នុងគល់គុម្ពស្រូវ។
អាចលាយជាមួយថ្នាំកំចាត់សត្វល្អិត និងជំងឺផ្សេងៗ។
ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកំចាត់មមាច និងចៃគួរលាយជាមួយថ្នាំកំចាត់មមាចផ្សេង
ទៀតដែលស្ថិតក្នុងក្រុម soprocarb ឬPhenobucarb។
 
បាស៊ីដ ៥០EC
តម្លៃ: ឯកតា0
សិកសៃហ្គោន 25​ EC
តម្លៃ: ឯកតា0
ដ្យាហ្វូស 10H
តម្លៃ: ឯកតា0
សិកសៃហ្គោន 10EC
តម្លៃ: ឯកតា0
សាប៉ែន អាលផា 5EC
តម្លៃ: ឯកតា0