ផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់មិត្តភក្តិ
: 5
: 89
: 286
: 89
: 2,095
: 68,284
: 79,469
: 893,131

យីកូ​​ 80WP

យីកូ​​  80WP
តម្លៃ: ឯកតា0

ប្រភេទដំណាំ របៀបប្រើ កំរិតប្រើ
ស្រូវ ស្រូវព្រោះចាប់ពី​​​​​​​​​​​​ ៥­-៦​ ស្លឹក​ (ក្រោយព្រោះបានថ្ងៃ)
 ស្រូវស្ទូងដំណាក់កាលចាប់ឫស (សៅ្មមាន ២-៣ ស្លឹក)
០,៦-០,៨គក្រ./ហត.
បាញ់ថ្នាំនៅពេលស្រូវឈប់បែកគុម្ព ០,៨-១,០គក្រ./ហត.
ពោត បាញ់ភ្លាមក្រោយដាំរហូតដល់ មុនពេលគ្រាប់ដុះពន្លក ១,២-១,៥គក្រ./ហត.
បាញ់ថ្នាំពេលពោតដុះបានពី​ ៣ទៅ ៥ស្លឹក ០,៦-,០៨គក្រ./ហត.
អំពៅ បាញ់ថ្នាំក្រោយពេលដាំ​(មុនពេលស្មៅដុះពន្លក)  
១,៥-១,៨គក្រ./ហត
កៅស៊ូ
ដំណាំហូបផ្លែ
បាញ់ថ្នាំពេលស្មៅនៅតូចៗ ដើមឈើដែលមានអាយុ
លើស៣ឆ្នាំពេលបាញ់ថ្នាំត្រូវដាក់ប្រមោយប៉ះនឹងសៅ្ម
ដើម្បីកុំឪ្យថ្នាំហើរប៉ះស្លឹកឈើ
បរិមាណទឹកប្រើក្នុងមួយហិចតាពី៤០០-៦០០ លីត្រ ។
កុំប្រើថ្នាំក្នុងដំណាក់កាលសំណាបស្រូវចេញគួរ ។ មុនពេលបាញ់ត្រូវបពោ្ចញទឹកដើម្បីអោយ
ថ្នាំប៉ះផ្ទាល់ជាមួយស្មៅ ២ថ្ងៃក្រោយបញ្ចូលទឹករួចរក្សារទឹក ៣-៤ ថ្ងៃ ។
សាកូសា 5EC
តម្លៃ: ឯកតា0
ហ្សីកូ 720DD
តម្លៃ: ឯកតា0
ហ្សីកូ 550DD
តម្លៃ: ឯកតា0
ពីអានឆរ 3EC
តម្លៃ: ឯកតា0
មីហ្សីន 80WP
តម្លៃ: ឯកតា0