ផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់មិត្តភក្តិ
: 4
: 65
: 180
: 245
: 2,604
: 65,308
: 66,538
: 869,710

ហ្សីកូ 720DD

ហ្សីកូ 720DD
តម្លៃ: ឯកតា0

ដំណាំ របៀបប្រើ បរិមាណ
ស្រូវ ស្រូវពេលពង្រោះបាន៥-៦ស្លឹក(២០ថ្ងៃក្រោយពេលពង្រោះ)
ស្រូវចាប់ផ្តើមចាក់ឬសរស់ឡើងវិញ(ស្មៅមានពី២-៣ស្លឹក)
០,៧-១,០លីត្រ/ហិកតា
បាញ់ថ្នាំពេលស្រូវលែងបែកគគ្ម ១,០-១,៥លីត្រ/ហិកតា
ពោត បាញ់ថ្នាំភ្លាមនៅទើបព្រោះគ្រាប់ ២,០-២,៥លីត្រ៊ហិកតា
បាញថ្នាំពេលស្មៅមាន៣-៥ស្លឹក ០,៧-១,០លីត្រ/ហិកតា
អំពៅ បាញ់ថ្នាំភ្លាមនៅពេលទើបដាំ(មុនពេលស្មៅដុះ) ២,០-២,៥លីត្រ/ហិកតា
កៅស៊ូ នៅពេលដើមមានអាយិជាង៣ឆ្នាំ
បរិមាណទឹកប្រើក្នុង១ហិកតាពី៤០០-៦០០លីត្រ។ ហាមប្រើថ្នាំក្នុងដំណាក់កាលស្រូវចេញកួរ។
មុនពេលបាញ់ត្រូបញ្ចេញទឹកដើម្បីឱ្យថ្នាំប៉ះផ្តល់ជាមួយស្មៅ ២ថ្ងាំក្រោយបញ្ចូលទឹករូចរក្សាពី៣-៤ថ្ងៃ។
សាកូសា 5EC
តម្លៃ: ឯកតា0
ហ្សីកូ 550DD
តម្លៃ: ឯកតា0
យីកូ​​ 80WP
តម្លៃ: ឯកតា0
ពីអានឆរ 3EC
តម្លៃ: ឯកតា0
មីហ្សីន 80WP
តម្លៃ: ឯកតា0