ផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់មិត្តភក្តិ
: 7
: 87
: 343
: 1,696
: 2,026
: 79,806
: 92,502
: 938,390

សាប៉ែន អាលផា 5EC

សាប៉ែន អាលផា 5EC
តម្លៃ: ឯកតា0

ដំណាំ ប្រភេទដង្កូវ បរិមាណ
ស្រូវ ដង្កូវកំសួល,​ ដង្កូវមូរស្លឹក, ខ្ញុងស្អុយ, ដង្កូវស្អិត, មម៉ុង, មមាច, ដង្កូវចោះធាង, ដង្កូវបន្លា ០,៣-០,៥លីត្រ/ហ.ត.
លាយ៨-១០មល./ធុង៨លីត្រទឹក
បាញ់៥ធុងសំរាប់១,០០០ម
បន្លែគ្រប់ប្រភេទ ដង្កូវស៊ីខួង, ដង្កូវយោលទោង, ដង្កូវខៀវ, ទាកគូ, សង្កើច
សន្តែកដី, សន្តែកសៀង ដង្កូវខួង, ដង្កូវខៀវស្បែករលោង, សង្កើច, ដង្កូវចោះផ្លែ
ដំណាំហូបផ្លែ ដង្កូវចោះផ្លែ, សង្កើច,​ ដង្កូវស៊ីញ៉េ, ដង្កូវស៊ីស្លឹក ០,៤-០,៧លីត្រ/ហ.ត.
លាយ១០-១៤មល./ធុង៨លីត្រទឹក
បាញ់៥-៧ធុងសំរាប់១,០០០ម
ឪឡឹក ដង្កូវខួង, មម៉ុង,សង្កើច, ចៃទន់, ខ្ញុងឪឡឹក
កាហ្វេ, ម្រេច សង្កើចស្អិត, មមាច, ខ្ញុងសំណាញ់
កម្បាស់ ដង្កូវពណ៌កូឡាប, ដង្កូវមូរស្លឹក, ខ្ញុងស្អុយ, សង្កើច
បាស៊ីដ ៥០EC
តម្លៃ: ឯកតា0
សិកសៃហ្គោន 25​ EC
តម្លៃ: ឯកតា0
ដ្យាហ្វូស 10H
តម្លៃ: ឯកតា0
សិកសៃហ្គោន 10EC
តម្លៃ: ឯកតា0
ប៊ុយ​ ទីល 10WP
តម្លៃ: ឯកតា0