ផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់មិត្តភក្តិ
: 11
: 103
: 343
: 1,712
: 2,026
: 79,822
: 92,502
: 938,406

សាកូសា 5EC

សាកូសា 5EC
តម្លៃ: ឯកតា0
ការណែនាំប្រើបា្រស់
សាកូសា5EC (Sagoza 5EC)ជាថ្នាំកំចាត់ស្មៅមានប្រសិទ្ធភាពជ្រាបចូល និងជាជម្រើស
សម្លាប់ក្រុមស្មៅស្លឹកតូចប្រចាំឆ្នាំនិងដុះបានពី ៣‑៥ ស្លឹកដែលនៅលើដំណាំស្លឹកធំដូចជា:
សណ្តែកសៀង សណ្តែកដី ដំឡូងមី ដំឡូងបារាំង បេងបោះ កប្បាស និងល្ង។
សាកូសា 5EC (Sagoza5EC)ស្រូបលឿនចូលទៅក្នុងដើមនិងស្លឹកស្មៅធ្វើអោយមាន
ប្រសិទ្ធភាពសម្លាប់ស្មៅលឿន (ស្មៅងាប់ក្រោយពីបាញ់ថ្នាំបានពី ៥‑៧ថ្ងៃ) ។
សាកូសា5EC (Sagoza5EC) ធានាសុវត្តិភាពចំពោះដំណាំស្លឹកធំ នឹងបរិស្ថាន។


ពេលវេលាបាញ់ថ្នាំ ប្រភេទស្មៅ បរិមាណ
ក្រោយពេលសាបគ្រាប់
បានពី ៨‑១៥ថ្ងៃ
 (ស្មៅមានពី៣‑៥ស្លឹក)
ស្មៅកន្ទុយក្ងោក
ស្មៅបែកក្បាល
ស្មៅស្រូវ
ស្មៅជញ្ជៀន
ស្មៅពុកបង្កង
០,៨-១,២លីត្រ¼ហិចតា
លាយ ៤០‑៦០មីលីលីត្រ/ធុង១៦ លីត្រទឹក។
បើបាញ់យឺតពេល​ឬអាយុកាលស្មៅចាស់ត្រូវប្រើបរិមាណខ្ពស់។
 
ចំណាំ​³ដើម្បីសម្លាប់ស្មៅស្លឹក
នៅលើដើមសណ្តែក (សណ្តែកសៀង សណ្តែកខៀវ )បូកបន្ថែមថ្នាំSagosafen250SL
ចំណុះ២៥ មីលីលីត្រ/ធុង ១៦លីត្រទឹកុ។
នៅលើដំឡូងមីមានអាយុចាប់ពី ៣៥‑៤០ថ្ងៃត្រូវបូកបន្ថែមSagosafen250SLចំណុះ ៣០មីលីលីត្រ
បន្ថែមទៀត បាញ់អោយកៀកនិងផ្ទៃស្មៅនៅចន្លោះសងខាងជួរដំឡូងមី។
បូកបញ្ចូលថ្នាំអាចនិងធ្វើអោយត្រូយដំឡូងមី និង​សណ្តែកឡើងអ៊ុចខ្មៅតែក្រោយពី៧‑១០ថ្ងៃ
ការលូតលាស់របស់ដំឡូងនិងមានលក្ខណ³ធម្មតាវិញ ។បរិមាណទឹកក្នុង១ហិចតាគឺ៣២០លីត្រ។
បាញ់នៅពេលដីមានសំណើមគ្រប់គ្រាន់ ។បាញ់អោយជោគលើស្លឹកស្មៅចំណាំមិនត្រូវ
ប្រើថ្នាំកំចាត់ស្មៅនៅលើដំណាំដែលមានស្លឹកតូចដូចជា³ស្រូវ ពោត អំពៅ។
–  ចំណាំ
‑ថ្នាំជ្រាបចូលលឿនតាមដើម នឹងស្លឹកស្មៅដូច្នេះក្រោយពេលបាញ់ ១ម៉ោងប្រសិនបើមានភ្លៀង
នៅតែមានប្រសិទ្ធភាព។
ពេលវេលាផ្អាកបាញ់ថ្នាំ មិនកំណត់ដោយសារថ្នាំប្រើនៅដើមរដូវ ។
ហ្សីកូ 720DD
តម្លៃ: ឯកតា0
ហ្សីកូ 550DD
តម្លៃ: ឯកតា0
យីកូ​​ 80WP
តម្លៃ: ឯកតា0
ពីអានឆរ 3EC
តម្លៃ: ឯកតា0
មីហ្សីន 80WP
តម្លៃ: ឯកតា0