ផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់មិត្តភក្តិ
: 28
: 135
: 343
: 1,744
: 2,026
: 79,854
: 92,502
: 938,438

សាយហ្គន P1

សាយហ្គន P1
តម្លៃ: ឯកតា0
សាយហ្គន-P1 (Saigon-P1 15WP)ជាប្រភេទថ្នាំជំរុញការលូតលាស់ និងចេញផ្កាលផឿននិងខុសរដូវ។
សាយហ្គន-P1 (Saigon-P1 15WP)មានឥទ្ធិពលកាត់បន្ថយការលូតលាស់របស់ដំណាំដូចជាការលូត
លាស់កំពស់ ការពារកុំអោយដួល។
សាយហ្គន-P1 (Saigon-P1 15WP)ធ្វើអោយដំណាំបែកមែកច្រើន ផ្លែច្រើន និងបង្កើនទំងន់ផ្លែ។
ណែនាំការប្រើ


ដំណាំ ការប្រើប្រាស់ បរិមាណ របៀបប្រើ
ស្វាយ ជំរុញអោយចេញផ្កា ៨-10ក្រ
សំរាប់មែកឈើ
១ម.ផ្ចិត
លាយថ្នាំជាមួយទឹកចំណុះពី១០-២០លីត្រទឹក
ស្រោចគល់ពេលដើមមានអាយុ៣សប្តាហ៏.
សលឹកមានពណ៌
ធុរេន ៥០-៨០ក្រ/ធុង
៨លីត្រទឹក
ពេលត្រួយខ្ចីចេញជាលើកទី២មាន
ពណ៌ោសូត្រប្រែជាពណ៌ខៀវទើបបាញ់ថ្នាំ បាញ់អោយសព្វស្លឹក។
ត្រូវសំងួតក្នុងចង្អូរ ហើយប្រើផ្លាស្ទីក
គ្របគល់ដើម្បីអោយស្ងួត។
ស្រូវ បន្ថយការលូតលាស់ ដើម្បីអោយបែកមែក បន្ថយការដួលរលំ ២០ក្រ/ធុង
៨លីត្រទឹក
បាញ់២០-២៥ថ្ងៃនិង៤០-៤៥ថ្ងៃក្រោយពេលសាប(ព្រោះ)។
បាញ់៤ធុង/១០០០ម
សណ្តែកដី ១០ក្រ/ធុង
៨លីត្រទឹក
សំគាល់ៈ
ស្រូវនិងសណ្តែកដីបាញ់អោយសព្វស្លឹក។ ឈប់បាញ់ថ្នាំមុនប្រមូលផល១០ថ្ងៃ។
ស្វាយនិងធុរេនត្រូវប្រើថ្នាំ១ឆ្នាំឈប់ប្រើថ្នាំ១ទៅ២ឆ្នាំ។ ដាក់ជីអោយបានគ្រប់គ្រាន់។
ម៉ាល់ធី-ខេ ​( 13-0-46)
តម្លៃ: ឯកតា0