ផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់មិត្តភក្តិ
: 1
: 105
: 343
: 1,714
: 2,026
: 79,824
: 92,502
: 938,408

មីហ្សីន 80WP

មីហ្សីន 80WP
តម្លៃ: ឯកតា0
អានផ្លាកសញ្ញាអោយបានច្បាស់មុននិងប្រើប្រាស់
មីហ្សីន 80WP ជាថ្នាំជំនាញកំចាត់ស្មៅប្រើសំរាបចំការពោត, អំពៅ, ម្នាស់ មានឥទ្ធិពល
ជ្រាបចូលតាមរយះឬសនិងស្លឹក។
មីហ្សីន 80WP ជាថ្នាំកំចាត់ពន្លកស្មៅនិងស្មៅទើបនិងដុះ (មានពី១ទៅ៣ស្លឹក) កំចាត់បាន
ស្មៅច្រើនប្រភេទដែលស្ថិតក្នុងក្រុមស្មៅជើងក្រាស់ ស្មៅស្លឹកធំនិងកក់។ មេឃកាន់តែក្ដៅ
ប្រសិទ្ធភាពកំចាត់ស្មៅកាន់តែល្អ។
មីហ្សីន 80WP មានចរិកលក្ខណៈជំរើសខ្ពស់ ដូច្នេះមានសុវត្ថិភាពចំពោះរុក្ខជាតិ,​ ពិសេស
គឺមិនធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណាំនិងជីវជាំតិដីនៅរដូវក្រោយៗទោះជាប្រើប្រាស់មីហ្សីន 80WP​
ញឹកញាប់ជាច្រើនឆ្នាំក៏ដោយ។
មីហ្សីន 80WP ពុលតិចតួចបំផុតដល់មនុស្ស សត្វនិងត្រី។


ដំណាំ របៀបប្រើប្រាស់ បរិមាណ
ពោត បាញ់ភ្លាមក្រោយពេលដាក់គ្រាប់
ពេលដែលស្មៅពុំទាន់ដុះ
១,០-១,៥គក្រ/ហត
៤០-៦០ក្រ/ធុង១៦លិត្រ
បាញ់ភ្លាមក្រោយពេលដាក់គ្រាប់
ពេលដែលស្មៅដុះបានពី១-៣ស្លឹក
១,៥-១,៨គក្រ/ហត
៦០-៨០ក្រ/ធុង១៦លិត្រ
ម្នាស់ បាញ់ភ្លាមក្រោយពេលដាក់ដាំ ៣-៥គក្រ/ហត
១០០-១៦០ក្រ/ធុង១៦លិត្រ
បាញ់៣ធុង/១០០០ម
អំពៅ បាញ់ភ្លាមក្រោយពេលដាក់ដាំ
ឬក៏ធ្វើដីលើកទី១សំរាប់អំពៅយោកគល់
ចំណាំៈ
  • បរិមាណតឹកបាញ់សំរាប់១ហត.គឺ៤០០-៥០០លីត្រ
  • ដីត្រូវមានសំនើមពេលបាញ់ថ្នាំដីកាន់តែសើមកំចាត់ស្មៅកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពចៀស
       វាងបាញ់ថ្នាំលើដីស្ងួតកំឱ្យថ្នាំហើប៉ះដំណាំដែលងាយប្រតិកម្មដូចជាសណ្តែកនិងស្រូវ។
សាកូសា 5EC
តម្លៃ: ឯកតា0
ហ្សីកូ 720DD
តម្លៃ: ឯកតា0
ហ្សីកូ 550DD
តម្លៃ: ឯកតា0
យីកូ​​ 80WP
តម្លៃ: ឯកតា0
ពីអានឆរ 3EC
តម្លៃ: ឯកតា0