ផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់មិត្តភក្តិ
: 38
: 145
: 343
: 1,754
: 2,026
: 79,864
: 92,502
: 938,448

ពីអានឆរ 3EC

ពីអានឆរ 3EC
តម្លៃ: ឯកតា0
  • ពីអានឆរ 3EC ជាថ្នាំកំចាត់ស្មៅស្លឹកធំមានសមត្ថភាពកំចាត់ស្មៅគ្រុបប្រភេទយ៉ាងមាន
           ប្រសិទិ្ធភាពដែលដុះក្នុងស្រែព្រោះឬស្ទូងរួមមានដូចជាស្មៅបែកក្បាល ស្មៅបារាំង
           ស្មៅកន្ទុយក្ងោក កក់កណ្តៀរ ច្រច់ ទល់ភ្នំថ្នាំជ្រាបចូលតាមស្លឹកជាពិសេស។
  • ពីអានឆរ 3EC មានសុវតិ្ថភាពចំពោះស្រូវ មិនមានឥទិ្ធពលអាក្រក់ចំពោះសត្វក្នុង
          ទឹកនិងបរិស្ថាន។
  • ពីអានឆរ 3EC អាចប្រើប្រាស់ក្នុងកំឡុងពេលពី៏ទៅ២០ថ្ងៃក្រោយពេលព្រោះឬស្ទូង។
           ទោះជាកំឡុងពេលបាញ់ថ្នាំដែលមានប្រសិទិ្ធភាពបំផុតគឺពី៨ទៅ១២ថ្ងៃក្រោយពេល
           ព្រោះឬស្ទូងក៏ដោយ(ពេលដែលស្មៅលាស់ស្លឹកបាន២ទៅ៣ស្លឹក)។


ស្រូវ ដំណាក់កាលបាញ់ ស្មៅ បរិមាណ
៨-២០ថ្ងៃ
ក្រោយពេលព្រោះឬស្ទូង
ស្មៅបែកក្បាល ស្មៅជញ្ជៀន
 កក់កណ្តៀរកក់ក្តាម 
ច្រាច់ ទល់ភ្នំ
០,៨-១,០លីត្រ/ហ.ត
លាយ៤០-៥០ម.ល/ធុង១៦លីត្រ
បាញ់២ធុង/១០០០ម
៨-១២ថ្ងៃ
ក្រោយពេលព្រោះឬស្ទូង
ស្មៅកណ្ទុយក្ងោក ១,០លីត្រ/ហ.ត
លាយ៥០ម.ល/ធុង១៦លីត្រ
បាញ់២ធុង/១០០០ម
 
ចំណាំៈ
  • បរិមាណទឹកបាញ់សំរាប់ ១ហ.តគឺ៣២០-៤០០លីត្រ។
  • ត្រូវប្រើបរិមាណទឹកឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ និងបាញ់ម៉ត់ចត់។ ត្រូវបាញ់ឱ្យសប់ដើម្បីធានាថាថ្នាំបានប៉ះផ្ទល់ទៅនឹងស្មៅបានល្អ។
  • ត្រូវធ្វើដីស្រែឱ្យម៉ត់ចត់, រៀបចំដីឱ្យបានរាបស្មើ, ពេលបាញ់ថ្នាំត្រូវបង្ហូទឹកល្នុងស្រែចេញឱ្យគោកទឹកសើមល្មម,
  • ក្រោយពេលបាញបាន១ទៅ៣ថ្ងៃត្រូវបង្ហូទឹកចូលវិញនិងរក្សាទុកទឹក៣ទៅ៥ថ្ងៃ។
  • ក្រោយពេលបាញ់៤ម៉ោងប្រសិនបើមានភ្លៀងមិនចាំបាច់បាញ់ឡើងវិញឡើយ។
  • ពេលវេលាឈប់បាញ់ថ្នាំៈ មិនកំណត់ពីព្រោះថ្នាំប្រើនៅដើមរដូវ។
សាកូសា 5EC
តម្លៃ: ឯកតា0
ហ្សីកូ 720DD
តម្លៃ: ឯកតា0
ហ្សីកូ 550DD
តម្លៃ: ឯកតា0
យីកូ​​ 80WP
តម្លៃ: ឯកតា0
មីហ្សីន 80WP
តម្លៃ: ឯកតា0