ផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់មិត្តភក្តិ
: 4
: 52
: 180
: 232
: 2,604
: 65,295
: 66,538
: 869,697

ម៉េកស៊ីល 72WP

ម៉េកស៊ីល 72WP
តម្លៃ: ឯកតា0
អានផ្លាកសញ្ញាអោយបានច្បាស់មុននឹងប្រើបា្រស់
Mexyl 72 WPជាថ្នាំកំចាត់ផ្សិតគ្រប់ប្រេភេទ​ មានលក្ខណ³ទូលាយ មានឥទ្ធិពលប៉ះផ្ទាល់ ថ្នាំជ្រាប
ចូលទៅក្នុងមានប្រសិទ្ធភាពការពារ និងព្យាបាលជំងឺ​ បង្កើនសម្ថភាពលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិ។


ប្រេភទដំណាំ ប្រេភេទជំងឺ បរិមាណ
ប្រេភេទដំណាំ ជំងឺផ្សិតពេលមេឃធ្លាក់អាប់ ១.៥‑២.០គក្រ./ហត.
លាយ៣០‑៤០ក្រ.​/ធុង៨លីត្របាញ់អោយជោគលើស្លឹក
ម្នាស់ រលួយបណ្តូល
ស្រូវ ស្លឹកលឿង និងស្រូងឆាប់ទុំ
ឪឡឹក ជំងឺផ្សិតពេលមេឃធ្លាក់អាប់
ធុរេន ប្រេះសំបក ដើមចេញជ័រ ២.០‑៣.០គក្រ./ហត
លាយ៣០ក្រ./៨លីត្រ
ក្រូច​ ក្រូចថ្លុង ចេញជ័រ រលួយឬស
ម្រេច ងាប់លឿន​­(រលួយឬស) ១.២‑១.៨ គក្រ./ហត.
លាយ២៥‑៣៥ក្រ./៨លីត្រ
កៅស៊ូ រលាកមុខដែលចៀយកជ័រ ២%លាយ២០ក្រ/១លីត្រ
លាបចំកន្លែងដែលចៀរជ័រដោយកោសអោយស្អាត
ចំណាំោ:
‑បរិមាណទឹកប្រើសំបាញ់គឺពី ៤០០‑៨០០លីត្រ/ហត.។
‑បាញ់ថ្នាំពេលជំងឺទើបនឹងកើត.ប្រសិនបើជំងឺកើតខ្លាំងគួរអោយបាញ់ ពីរដងដែលមានចន្លោះ
ពេសសលគំលាតពីគ្នាពី៧ទៅ១០ថ្ឡៃ ។
វ៉ានីស៊ីដ 5SL
តម្លៃ: ឯកតា0
កាបេនស៊ីម 500FL
តម្លៃ: ឯកតា0
សាយហ្សុល 5SC
តម្លៃ: ឯកតា0