ផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់មិត្តភក្តិ
: 40
: 147
: 343
: 1,756
: 2,026
: 79,866
: 92,502
: 938,450

វ៉ានីស៊ីដ 5SL

វ៉ានីស៊ីដ 5SL
តម្លៃ: ឯកតា0

ប្រភេទដំណាំ ប្រភេទផ្សិត បរិមាណ វិធីប្រើប្រាស់
ស្រូវ, ពោត ស្លឹកស្ងួត ០,៨-១,០លីត្រ/ហ.ត.
លាយ៤០-៥០ម.ល/ធុង១៦លីត្រ
បាញ់២ធុង/១០០០ម
បាញ់ឱ្យសប់ដើម
សណ្តែក, ថ្នាំជក់, បន្លែ, ត្រសក់, ប៉េងប៉ោះ រលួយឬស, រលួយគល់, ងាប់កូនដើម ជ្រលក់គល់កូនដើមចូល
ទៅក្នុងថ្នាំឬបាញ់ឱ្យ
ជោគគល់
កៅស៊ូ, ដំណាំហូបផ្លែ ជំអឺផ្សិត ២,៤-៣,២លិត្រ/ហ.ត
លាយ៤០ម.ល/ធុង១០លីត្រ
បាញ់៦០០-៨០០លីត្រទឹក/ហ.ត
បាញ់ឱ្យសប់ដើម
និងជោគលើកន្លែង
កើតជំងឺ
 
កាបេនស៊ីម 500FL
តម្លៃ: ឯកតា0
សាយហ្សុល 5SC
តម្លៃ: ឯកតា0
ម៉េកស៊ីល 72WP
តម្លៃ: ឯកតា0