ផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់មិត្តភក្តិ
: 4
: 111
: 286
: 111
: 2,095
: 68,306
: 79,469
: 893,153

កាបេនស៊ីម 500FL

កាបេនស៊ីម 500FL
តម្លៃ: ឯកតា0
Carbenzim 500FL ជាថ្នាំកំចាត់ផ្សិតមានលក្ខណៈជ្រាបចូលទៅផៃ្ទក្នុងមានវិសាលភាពទូលាយ
​ ប្រើសំរាប់ការពារ​​និងកំចាត់ផ្សិតច្រើនប្រភេទក្នុងដំណាំ។  

                                                      
                                                                 ការប្រើប្រាស់

ប្រភេទដំណាំ ប្រភេទជំងឺ កំរិតនៃការប្រើ កំណត់សំគាល់
ស្រូវ ជំងឺស្រពោនស្រទប ស្កកគ្រាប់ស្រូវ ជំងឺលឿងស្លឹកទុំលឿន ជំងឺអុជត្នោតលើស្លឹក 0,4-0,5​លីត្រ/ហ​,ត
លាយ​ 8-10មល/ធុង8លីត្រ
បាញ់​ 5ធុង/1000ម2
ត្រូវការបាញ់ជោគលើ
ស្លឹកនិងផ្លែ
សណ្តែកគ្រប់ប្រភេទ ជំងឺពកស្លឹក ជំងឺផ្សិតស រលាកជើងឬស
បន្លែ ជំងឺពកស្លឹក បង្ករលួយ ផ្សិតប្រផេះ រលួយឫស
ដំឡូងបារាំង ប៉េងប៉ោះ ផ្សិតប្រផេះ ជំងឺផ្សិតស
កម្បាស រលាកជើងឫស ជំងឺពកស្លឹក
ថ្នាំជក់ ជំងឺផ្សិតស អុជស្បែកដូចខ្លារខិន
ដំណាំហូបផែ្ល អុជផ្លែ ជំងឺពកស្លឹក បង្ករលួយ ផ្សិតប្រផេះ ជំងឺស្អុយផ្លែ អុជពេញផ្លែ 1,2-1,5លីត្រ/ហ,ត
លាយ​ 15មល/ធុង 8លីត្រ
បាញ់ 600-800លីត្រ/ហត
 
កាហ្វេ ជំងឺពកស្លឹក មែកស្ងួត ផ្លែស្រពោន
ស្វាយចាន្ធី បង្ករលួយ ជំងឺស្ងួតផ្កា ជំងឺរលួយខ្មៅ
                                              
វ៉ានីស៊ីដ 5SL
តម្លៃ: ឯកតា0
សាយហ្សុល 5SC
តម្លៃ: ឯកតា0
ម៉េកស៊ីល 72WP
តម្លៃ: ឯកតា0