ផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់មិត្តភក្តិ
: 10
: 121
: 286
: 121
: 2,095
: 68,316
: 79,469
: 893,163

សាហ្គូសាហ្វែន 250SL

សាហ្គូសាហ្វែន 250SL
តម្លៃ: ឯកតា0
ការណែនាំប្រើប្រាស់
សាហ្កូសាហ្វែនSagosafen250SL ជាថ្នាំកំចាត់ស្មៅជ្រាបចូលនិងប៉ះផ្ទល់សម្លាប់បានប្រភេទ
ស្មៅស្លឹកធំ(បានដុះពី១ទៅ៤ស្លឹក)និងស្លឹកតូចនៅពេលគ្រប់ស្មៅរាបនឹងដុះឬបានដុះចេញជា
ស្លឹកតូចៗនៅលើចំកាដំណាំដូជា៖ សណ្តែកសៀងសណ្តែហូឡង់ ដំឡូងមី ក្បាស់ ដំណាំហូប
ផ្លែ និងកៅស៊ូដូចជា៖ ផ្ទីបន្លា ស្ពៃព្រៃត្រប់ព្រៃ ប៉េងប៉ោះស្រោម ស្មៅជើងក្រាស់ ស្មៅបែកក្បាល
 ស្មៅស្លឹកឫស្សី,…


ពេលវេលាបាញ់ថ្នាំ ប្រភេទស្មៅ បរិមាណ
ក្រោយពេលដាក់ពូជ
សណ្តែកដាំបានពី៨ទៅ១៤ថ្ងៃ
(ស្មៅដុះបាន២ទៅ៤ស្លឹក)
ស្មៅស្លឹកធំនិងស្លឹក
តូកដុះចេញពីគ្រាប់
០,៥ទៅ០,៦លីត្រ/ហិចតា
លាយ២៥ទៅ៣០សេសេ/ធុង១៦លីត្រទឹក
បើបាញ់យឺតត្រូវប្រើបរិមាណខ្ពស់
ដំឡូងមីក្រោយពេលដាំបានពី៣៥
ទៅ៤០ថ្ងៃដើម្បីសម្លាប់ស្មៅស្លឹកធំ
០,៦លីត្រ/ហិចតា
លាយ៣០សេសេ/ធុង១៦លីត្រទឹក
ត្រូបាញ់អោយគៀកដីនៅចន្លោះសង
ខាងរោង
ចំណាំ៖ ដើម្បីបង្កើនគុណភាពសម្លាប់ស្មៅស្លឹកតូចនៅលើដំឡូងមីត្រូវបូកបន្ថែម៦០ទៅ៧០mlថ្នាំកំ
ចាត់ស្មៅសាកូសា5EC/ធុង១៦លីត្រទឹកបាញ់អោយជោកនៅលើស្លឹកស្មៅនិងដីនៅសើម។ 
ហាមបាញ់ថ្នាំនៅលើដីស្ងួត។ បរិមាណទឹកសំរាប់បាញ់ក្នុង១ហិចតាគឺ៣២០លិត្រ។
ក្រោយពេលបាញ់បាន១ម៉ោងបើសិនមានភ្លៀងថ្នាំនៅតែមានគុណភាព។
រាល់ស្លឹកដំណាំនឹងអាចលឿងជាបណ្តោះអាសន្នក្រោយ៧ទៅ១០ថ្ងៃនឹងលូតលាស់ធម្មតា មិនប៉ះ
ពាល់ដល់ទិន្នផលនិងពេលវេលាប្រមូលផល។
ពេលវេលាផ្អាកបាញ់ថ្នាំ៖ ៣០ថ្ងៃមុនពេលប្រមូលផល។
សាកូសា 5EC
តម្លៃ: ឯកតា0
ហ្សីកូ 720DD
តម្លៃ: ឯកតា0
ហ្សីកូ 550DD
តម្លៃ: ឯកតា0
យីកូ​​ 80WP
តម្លៃ: ឯកតា0
ពីអានឆរ 3EC
តម្លៃ: ឯកតា0
មីហ្សីន 80WP
តម្លៃ: ឯកតា0