ផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់មិត្តភក្តិ
: 8
: 90
: 343
: 1,699
: 2,026
: 79,809
: 92,502
: 938,393

ហ្សីកូ 550DD

ហ្សីកូ 550DD
តម្លៃ: ឯកតា0

ដំណាំ របៀបប្រើ បរិមាណ
ស្រូវ ស្រូវពេលពង្រោះបាន៥-៦ស្លឹក(២០ថ្ងៃក្រោយពេលពង្រោះ)
ស្រូវចាប់ផ្តើមចាក់ឬសរស់ឡើងវិញ
(ស្មៅមានពី២-៣ស្លឹក)
១-១,៤លីត្រ/ហិកតា
លាយ៥០-៧០ម.ល/ធុង១៦លីត្រ
បាញ់២ធុង/១០០០ម
បាញ់ថ្នាំពេលស្រូវលែងបែកគុម្ព ១,៤-២,៤លីត្រ/ហិកតា
លាយ៧០-១២០០ម.ល/ធុង១៦លីត្រ
បាញ់២ធុង/១០០០ម
ពោត បាញ់ថ្នាំភ្លាមនៅទើបព្រោះគ្រាប់ ៣,០-៣,៥លីត្រ/ហិកតា
លាយ១២០-១៤០ម.ល/ធុង១៦លីត្រ
បាញ់២ធុង/១០០០ម
បាញថ្នាំពេលស្មៅមាន៣-៥ស្លឹក ១,០-១,៤លីត្រ/ហិកតា
លាយ៣៥-៥០ម.ល/ធុង១៦លីត្រ
បាញ់២ធុង/១០០០ម
អំពៅ បាញ់ថ្នាំភ្លាមនៅពេលទើបដាំ
(មុនពេលស្មៅដុះ)
៣,០-៣,៥លីត្រ/ហិកតា
លាយ១២០-១៤០ម.ល/ធុង១៦លីត្រ
បាញ់២ធុង/១០០០ម
កៅស៊ូ នៅពេលដើមមានអាយិជាង៣ឆ្នាំ
ចំណាំៈ
បរិមាណទឹកប្រើក្នុង១ហិកតាពី៤០០-៦០០លីត្រ។ ហាមប្រើថ្នាំក្នុងដំណាក់កាលស្រូវចេញកួរ។
មុនពេលបាញ់ត្រូបញ្ចេញទឹកដើម្បីឱ្យថ្នាំប៉ះផ្តល់ជាមួយស្មៅ ២ថ្ងាំក្រោយបញ្ចូលទឹករូចរក្សាពី៣-៤ថ្ងៃ។
សាកូសា 5EC
តម្លៃ: ឯកតា0
ហ្សីកូ 720DD
តម្លៃ: ឯកតា0
យីកូ​​ 80WP
តម្លៃ: ឯកតា0
ពីអានឆរ 3EC
តម្លៃ: ឯកតា0
មីហ្សីន 80WP
តម្លៃ: ឯកតា0