ផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់មិត្តភក្តិ
: 11
: 122
: 286
: 122
: 2,095
: 68,317
: 79,469
: 893,164

ម៉ាល់ធី-ខេ ​( 13-0-46)

ម៉ាល់ធី-ខេ ​( 13-0-46)
តម្លៃ: ឯកតា0

ប្រភេទដំណាំ បរិមាណប្រើបា្រស់
(សំរាប់ធុង៨ លីត្រ)
ពេលវេលាប្រើបា្រស់
ស្រូវ ៤០ ក្រាម បាញ់២ដងមុនពេលចេញកួរពី ៧-១០ ថ្ងៃ
ពោត បាញ់ពី ១០-១៥ ថ្ងៃក្រោយពេលដុះ។
បាញ់២-៣ដងក្រោយពេលពោតចេញសក់
 បាញ់ដែលឃ្លាតពីគ្នា ១០ ថ្ងៃម្តង។
តែ បាញ់មុនពេលប្រមូលផល១០ថ្ងៃ និងក្រោយ
ប្រមូលផលពី ១-៣ថ្ងៃ
កាហ្វេ សា្វយចន្ទី ម្រេច ម្នាស់ មុនពេលចេញផ្កា និងក្រោយពេលចេញក្តឹបផ្លែ
បាញ់២-៣ដងដែលឃ្លាតពីគ្នា ១០-១២ ថ្ងៃម្តង
ដំណាំហូបផ្លែ(សា្វយ ក្រូច
 ក្រូចខ្វិច ក្រូចថ្លុង ល្មុត មៀន 
ធុរេន ម្ឃុត)
៤០ក្រាម-៨០ក្រាម មុនពេលចេញផ្កា និងក្រោយពេលចេញក្តឹបផ្លែ
បាញ់២-៣ដងដែលឃ្លាតពីគ្នា ១០-១២ថ្ងៃម្តង
ទំពាំងបាយជូ ប៉េងបោះ ៤០ក្រាម មុនពេលចេញផ្កា និងក្រោយពេលចេញផ្លែ
បាញ់ ២-៣ដែលឃ្លាតពីគ្នា១០-១២ថ្ងៃម្តង
ជំនួយអោយចេញផ្កាខុសរដូវ ២០០-៣៤០ក្រាម ពេលដែលស្លឹកប្រែជាចាស់ បាញ់អោយ
ជោគសងខាងស្លឹក
ផ្កាក្នុងសួន និងដើមឈើលម្អរ ៤០ក្រាម បាញ់ឃ្លាតពីគ្នា១០-១២ថ្ងៃម្តង
ចំណាំ បាញ់នៅពេលព្រឹកព្រលឹម ឬពេលល្ងាចត្រជាក់(ហាមបាញ់ពេលមេឃក្តៅខ្លាំង ឬនៅពេលដំ
ណាំកំពុងចេញផ្កា បាញ់អោយជោគមែក និងស្លឹក.
 
សាយហ្គន P1
តម្លៃ: ឯកតា0