ផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់មិត្តភក្តិ
: 9
: 97
: 343
: 1,706
: 2,026
: 79,816
: 92,502
: 938,400

សិកសៃហ្គោន 25​ EC

សិកសៃហ្គោន 25​ EC
តម្លៃ: ឯកតា0
សិកសៃហ្គោន 25​ EC ជាប្រភេទថ្នាំកំចាត់ដង្កូវដែលស្ថិតក្នុងក្រុម Pyrethroide មានឥទ្ធិពលកំចាត់
ដង្កូវដោយសារការបះផ្ទាលនិងជាតិថ្នាំពុល, បណ្ដេញ។ ក្រោយពីនេះនៅមានប្រសិទ្ធិភាពធ្វើឱ្យដង្កូវ
ធុញចំណី(ធ្វើឱ្យដង្កូវខ្ចិលទំពារហើយងាប់ជាបន្តបន្ទាប់)។
សិកសៃហ្គោន 25​ EC ថ្នាំនេះមានឥទ្ធិពលកំចាត់ដង្កូវបានយ៉ាងទូលាយ និងកំចាត់បានយ៉ាង
ឆាប់រហ័ស ខ្លាំងក្លា។ ថ្នាំនេះអាចកំចាត់បានដង្កូវច្រើនប្រភេទដូចជាប្រភេទស៊ីស្លឹកបឺតជញ្ជក់និង
ពីងពាងដែលបំផ្លាញដំណាំច្រើនប្រភេទ។
ថ្នៃនេះមានសារធាតុពុលមច្យមជាមួយមនុស្ស សត្វពាហនះនិងត្រី។


ដំណាំ ប្រភេទដង្កូវ បរិមាណ
ស្រូវ ដង្កូវកែវ, ដង្កូវកំសួល,​ ដង្កូវមូរស្លឹក, ខ្ញុងស្អុយ, ដង្កូវចោះដើម ០,៤លីត្រ/ហ.ត.
លាយ៨មល./ធុង៨លីត្រទឹក
បាញ់៥ធុងសំរាប់១,០០០ម
បន្លែគ្រប់ប្រភេទ ដង្កូវស៊ីខួង, ដង្កូវយោលទោង, ដង្កូវខៀវស្បែករលោង, ទាកគូ, សង្កើច, ដង្កូវស៊ីញេ
សន្តែកគ្រប់ប្រភេទ ដង្កូវខួង, ដង្កូវខៀវស្បែករលោង, សង្កើច, ដង្កូវចោះផ្លែ, ដង្កូវទ័ព
ដំណាំហូបផ្លែ ដង្កូវចោះផ្លែ,​ ដង្កូវស៊ីញ៉េ, ដង្កូវស៊ីស្លឹក, ចៃ, ពីងពាងក្រហម ០,៤-០,៨លីត្រ/ហ.ត.
លាយ៨-១៥មល./ធុង៨លីត្រទឹក
បាញ់៥-៧ធុងសំរាប់១,០០០ម
កាហ្វេ, ម្រេច សង្កើច, ចៃ, ដង្កូវចោះផ្លែ,​ ខ្ងុងសំណាញ់
កម្បាស ដង្កូវពណ៌កូឡាប, ចៃទន់, ខ្ញុងស្អុយ,​ ដង្កូវខួង, ដង្កូវខៀវ
តែ ខ្ញុង, មមាចខៀវ, ដង្កូវស៊ីស្លឹក
ឪឡឹក ដង្កូវខួង,សង្កើច, ចៃ, ខ្ញុងស្អិត
បរិមាណទឹកសំរាបផ្ទៃដី១ហ.ត.គឺ៤០០-៦០០លីត្រ។
អាចលាយជាមួយថ្នាំកំចាត់សត្វល្អិតនិងជំងឺផ្សេងទៀតលើកលែងតែលាយសូលុយឡុង Bordeaux។
បាញ់នៅពេលព្រឹកព្រលឹមឬពេលល្ងាចត្រជាក់និងបាញ់ពេលដង្កូវនៅតូចៗ។
បាស៊ីដ ៥០EC
តម្លៃ: ឯកតា0
ដ្យាហ្វូស 10H
តម្លៃ: ឯកតា0
សិកសៃហ្គោន 10EC
តម្លៃ: ឯកតា0
សាប៉ែន អាលផា 5EC
តម្លៃ: ឯកតា0
ប៊ុយ​ ទីល 10WP
តម្លៃ: ឯកតា0